2">
Re�azov� most_apartm�n_hotel_ubytovanie_pre_skupiny_v_Budape�ti
lacn�_hotel_v_Budape�ti_ubytovanie_pre_skupiny Hlavn� str�nka
lacn�_hotel_v_Budape�ti_ubytovanie_pre_skupiny Bytov� kateg�rie
lacn�_hotel_v_Budape�ti_ubytovanie_pre_skupiny
Zoznam, virtu�lna prehliadka
lacn�_hotel_v_Budape�ti_ubytovanie_pre_skupiny Poloha
lacn�_hotel_v_Budape�ti_ubytovanie_pre_skupiny Cennik 
lacn�_hotel_v_Budape�ti_ubytovanie_pre_skupiny Na�e slu�by,obchodn� pommienky

lacn�_hotel_v_Budape�ti_ubytovanie_pre_skupiny Kontrola cen i
   dostupnosti
   volnych miest
lacn�_hotel_v_Budape�ti_ubytovanie_pre_skupiny online rezerv�cie
    bez bankovej karty
lacn�_hotel_v_Budape�ti_ubytovanie_pre_skupiny Ako n�jdete City Centre
    Apartments?logo_lacn�_hotel_v_Budape�ti_ubytovanie_pre_skupiny
Hotel v Budape�ti
ubytovanie pre skupiny v Budape�ti


Hotely, penzi�ny a ubytovanie v centre Budape�ti

Komfortn�,lacn� ubytovanie pre skupiny,rodiny v centre Budape�ti


lacn�_hotel_v_Budape�ti_ubytovanie_pre_skupiny_parkovisko


Str�en� parkovisko sa nach�dza v ulici VIII. Br�dy S�ndor utca 18 oproti Madarsk�mu Rozhlasuparkovisko_lacn�_hotel_v_Budape�ti_ubytovanie_pre_skupiny


Vchod str�eneho parkoviska sa nach�dza v ulici VIII. Br�dy S�ndor utca 18 oproti Madarsk�mu RozhlasuKomfortn�,lacn� ubytovanie so samostatnou k�pe��ou i toaletou i s kuchy�ou v centre Budape�ti


Hotel, penzi�n a ubytovanie pre skupiny,rodiny v centre Budape�tiSzk21/3_kuchyna_lacn�_hotel_v_Budape�ti_ubytovanie_pre_skupiny
Dvojposte�ov� izba samostatn� k�pe��a,toaleta i s kuchyn� v centre Budape�ti

Komfortn�,lacn� ubytovanie pre skupiny,rodiny v centre Budape�tiHotely, penzi�ny a ubytovanie s pra�ou v centre Budape�ti
Komfortn�,lacn� ubytovanie: dvojposte�ov� izba s man�elsk�mi poste�ami,so samostatn�m k�pe��u + WC v Budape�tiKomfortn�,lacn� ubytovanie: dvojposte�ov� izba s man�elsk�mi poste�ami,so samostatn�m k�pe��u + WC v Budape�ti

lacn�_hotel_v_Budape�ti_ubytovanie_pre_skupiny

Izbe, apartmany s kuchynou v centre Budape�ti
Lacn� prenajom bicyklov v Budape�ti
lacn�_hotel_v_Budape�ti_ubytovanie_pre_skupiny


City Centre Apartments kkt. Apartm�n hotel - Lacn�,ale �isty ubytov�n� v Budape�ti

Slu�by, obchodn� podmienky na�eho apartm�n-hotelu

Telefonicky mo�n� len obmedzen� informovanie
Ako si m�ete rezervova� miesto?
Sp�soby platby
Kaucia, prevzatie k���ov
Domov� poriadok v Szentkir�lyi utca 5.
Prir�ka k cene
Od kedy je mo�n� ubytovanie obsadi�, do kedy je mo�n� ubytovanie vyu��va�
Ra�ajky, kuchy�a / sebesta�nos�
TV Pristup na internet DSL,WiFi bezplatne do konca roku 2020!
Klimatiz�cia
Poste�n� pr�dlo/ z�vere�n� upratovanie
Str�en� parkovisko
�schova bato�iny
Izbov� servis
Prev�dzkov� doba
Neskor� pr�chod – po 16 hodine
Skor� – pred 8 hodinou – odcestovanie
Pr��ka
Franc�zka poste� , man�elska poste�
Detsk� poste�
Apartm�ny pre nefaj�iarovk
Ob�va�ka
Pr�stupnos� s invalidn�m voz�kom
Dane,pobytov� taxa
Re�ijn� n�klady
K�renie Dlhodob� – viac ne� 7 dn� – pren�jom
Dom�ci mil��ikovia /ma�ka, pes…/ prinesenie
Prenajom bicyklov

Telefonicky mo�n� len obmedzen� informovanie
Obmedzen� telefonick� mo�nos� informovania Na�ou snahou je, aby sme udr�ali na�e ceny na �o najni��ej �rovni. Preto nevieme zamestn�va� pracovn�kov, m�eme to len v minim�lnom po�te. R�no od 6 a ve�er do 10 hodiny s�m – niekedy pom�e man�elka – v r�mci toho 1-2 hodiny prij�mam telefonick� hovory na 3 link�ch, v �iestich jazykoch zodpoviem do�l� faxy a e-maily.
Pravidelne sa st�va, �e sme daleko od kancel�rie /bezdr�tov� telef�n/, preto�e upratujeme, perieme, prestierame, vykon�vame �dr�bu atï.
�asto pr�du za mnou aj tu sa zdr�uj�ci hostia a z�ujemcovia ako aj spolupracovn�ci. Preto�e nechcem strati� ani jedin� telefon�t, len v skr�tenej forme m�em odpoveda� t�m, ktor� maj� mo�nos� pr�stupu na internet.
Zodpovedanie e-mailov m�em preru�i� treb�rs aj na 20 min�t z d�vodu upratovania, prania alebo prij�mania host�, �o z�ujemcu nevyru�uje. To ist� neviem urobi� s telefonuj�cimi.
Pros�m pou�i�e preto na�u web str�nku, ktor� pravidelne aktualizujeme, ako jedine�n� zdroj inform�ci�. Prirodzene za�leme obozn�menie aj faxom alebo listom.
Pri prejaven� z�ujmu o vo�n� apartm�ny bezpodmieneène pou�i�e t�to domovsk� str�nku, preto�e je ve�a mo�nost�, obmien /30 izieb v 3 kateg�riach/, �o nie sme schopn� dr�a� v hlave.
Pros�m vypl�te s�bor “Rezervace” a po�lite to online.
Ver�m va�emu �sudku.

Sp�soby rezerv�cie:
Na�e ceny dr��me �o najni��ie, preto n�s pracuje m�lo. N� pracovn�k st�le zabezpe�uje viacej rob�t. Pros�m berte na to oh�ad. Garantovan�, sp�tne potvrden� rezerv�cia vyplnen�m s�boru "Rezervace
na na�ej domovskej str�nke. V priebehu nieko�k�ch hod�n, najnesk�r v�ak do polnoci dostanete z�v�zn�, viac mo�nost� obsahuj�cu vytla�ite�n� ponuku.

Faxom zaslan� �iadosti vieme len v priebehu 5-15 hod�n zodpovedat. Najnesk�r do polnoci dostanete odpoveï.
Telefonicky len na ten a nasleduj�ci de� prij�mame dopredu ale nie z�v�zne platn� rezerv�ciu. Zodpovedne nevieme na nieko�ko dn� dopredu da� telefonicky inform�ciu oh�adne 36 izieb, preto�e v��inou nie sme v bl�zkosti knihy rezerv�ci�.

Na mieste v ulici VIII.Szentkir�lyi utca �.5 medzi 8 hodinou r�no a 10 hodinou ve�er.

Sp�soby platby
N�jom a kauciu spolu po�adujeme uhradi� v hotovosti pri pr�chode. Vyplatenie z�lohy na n� bankov� ��et, na mieste v na�ej kancel�rii na ulici Szentkir�lyi utca �.5, po�tov�m prevodom na adresu 1158 Budapest, Bezsilla N�ndor utca 64.
Pomocou Western Union.
Dal�ie podrobnosti si m�ete pre��ta� v spodnej �asti s�boru "�o je vo�n�" alebo si ich �aiadajte e-mailom.
Kaucia
Z�loha za k���e je 12 000 forintov /40 EUR atï. za izbu. Z�lohu je vhodn� zaplati� v tej mene, ktor� si n�v�tevn�k po skon�en� pobytu v Budape�ti vezme bez toho, aby si to musel v banke zmeni� sp�. T�mto je mo�n� zamedzi� finan�n�m strat�m pri zmene pe�az�.
Po odovzdan� k���ov z�lohu za ne vr�time sp�.
Vlo�ky do z�mkov boli pre na�u firmu vyhotoven� v zahrani��. K�pie k���ov vie urobi� len zahrani�n� firma. Preto s� tieto vlo�ky ve�mi drah�, stoja omnoho viac ako je suma kaucie za ne. Preto pros�me cten�ch host�, aby d�vali pozor na k���e a nestratili ich. V tomto pr�pade mus�me meni� tieto vlo�ky, �o pre n�s znamen� zna�n� nav��enie n�kladov.
Pokia� sa jeden k��� zlom� a jeho �asti vr�tite sp�, bezplatne v�m d�me nov�.

Kde si prevzia� k���?
Ak m�te rezerv�ciu, m�ete si prevzia� k��� v na�ej kancel�rii (gde 30 izeb ), ktor� sa nach�dza na ulici Szentkir�lyi utca 5.
Na jeden de� len na ulici Szentkir�lyi �.5 m�eme prija� host� z d�vodu nedostatku spolupracovn�kov.

Domov� poriadok v Szentkir�lyi utca 5.
Two paragraphs are effecting our guests in accordance with the European guide lines:
On the common areas of the house : gate way, court yard, hanging corridors, stair cases smoking is forbidden. The house is fining the rule breakers by 10 000 Ft(~39 €).

The noisy activities after 10 p.m., that disturbes other people rest, will be fined by 50 000 Ft(~190 €).
We kindly ask our guests to arrange parties in the nearby restaurants or at the terrace of Miksz�th t�r/square.
Upon returning at night, during going to the apartment we aks our guest to be extremely quiet not talking in the court, stair case, on the hanging corridor.

In case of tennants, guests the flat/apartmen owner pays the fine.
The guest will be charged with the eventual fine by us and will be asked to leave the apartment.

Str�en� parkovisko sa nach�dza v ulici VIII. Br�dy S�ndor utca 18 oproti Madarsk�mu Rozhlasu. Doporu�ujeme na��m hos�om aby si svoje auto nech�vali na str�enom parkovisku. Na 2-3 min�ty vzdialen� pe�o od domov na ulici VIII. Szentkir�lyi utca �.5 a �.6 m�me v pren�jme tak�to str�en� parkovisko. Jeho cena je 2500 forintov za de� a auto. Vo d�e v noci m�ete vch�dza� a vych�dza� autom z tohto parkoviska. Parkovacie miesto /magnetick� kartu/ pridelujeme na��m hos�om pod�a poradia v akom pri�li, preto�e nespo�etne kr�t sa stalo, �e hos� nedo�iel alebo si parkovisko predsa len ne�elal.
Za magnetick� kartu si parkovacia spolo�nos� pripo��tava kauciu 3000,-Ft.
Ak je u� na�e parkovacie miesto ktor� m�me v pren�jme obsaden�, m�ete zaplati� aj na mieste parkovacej spolo�nosti, ale zaplat�te asi o 140 % viac / za de� – pod�a stavu k 24.07.2012/.

Na�u parkovaciu kartu m�ete pou��va� do 10,30 hodiny posledn�ho r�na v s�lade s �asom kedy je potrebn� opusti� apartm�n. Ak si v�ak �el�te aj dalej pou�i� parkovisko, tak n�m za to zaplat�te 400,-Ft za ka�d� hodinu. Predt�m ne� ododvzd�te parkovaciu kartu, treba opusti� autom parkovisko. Ak si �el�te parkovisko, pri pr�chode jeden nech zostane v aute, vylo�� veci z auta a  �o najsk�r nech vojde autom na parkovisko.
parkovac�ch hod�nparkovac�ch hod�n
Ak nie, ihned si v ulici pred ��slom 4 vyberte parkovac� l�stok, aby ste predi�li zaplateniu pokuty, ba �o viac, pr�padnej papu�i. Od pondelka do piatku medzi 08 a 20 hodinou je povinn� platenie parkovn�ho v r�mci cel�ho centra Pe�ti. Teraz stoi  440 Forint / h.
Dal�ie parkovacie miesta sa nach�dzaj� na okol� / K�lvin t�r, Osv�th utca atï., dal�ie je pred hlavn�m vchodom do Madarsk�ho Rozhlasu, podzemn� parkovisko na n�mest� Poll�k Mih�ly ktor� m�ete n�js� v bezprostrednej bl�zkosti parkoviska na ulici B�dy S�ndor.
Tam  430 stoi Ft/ht.

Bezplatne m�ete �iada� alebo sa nach�dza na apartm�noch: �ehlièka so �ehliacou doskou, k�vovar, n� na kr�janie chleba, hriankova�, telef�nny zoznam, su�iè na vlasy.

Ra�ajky
Radi by sme upriamili va�u pozornos� na zariaden� kuchyne, ktor� sa nach�dzaj� v ka�dom byte, v ka�dej izbe je chladni�ka a v bl�zkosti ka�d�ho bytu /o 3 domy dalej, na rohu R�k�czi �t t.j. jednu min�tu pe�o sa nach�dza P�kpont pek�re�.
T�to pek�re� je vhodn� aj na ra�ajky ale nie pre skupiny �ud�.
Mimochodom vo dne v noci je otvoren� mimo niedely od 700 do 2100. V bl�zkosti sa taktie� nach�dzaj� 2 obchody ABC so zodpovedaj�cim sortimentom a n�zkymi cenami. Pozri str�nku "U�ite�n� inform�cie a linky".
Na Szentkir�lyi utca 2 je v prev�dzke u� roky �ist� ��nska stravov�a.

Nejlep�� z nich je nov�, levn� restaurace NIKA restaurant,kter� je 2 min. ch�ze od n�s na Astoria p�echodech.
Za 1250 Ft m��ete m�t bohat� Sn�dan�, pokud budete platit za to v na�� recepci a z�skat kup�n, kter� m��ete d�t na zam�stnance v restaurac. V�ce informac� zde

V�etky na�e skupiny aj jednotliv� hostia doteraz odi�li �plne spokojn� z tejto jed�lne.

Dane
Na�e ceny zahr�aj� v�eobecn� da� z obratu..
Deti do 18 rokov neplatia pobytov� taxu .

Z�vere�n� upratovanie
Na�e ceny zahà�aj� poplatok za upratanie bytu ponechan�ho n�v�tevn�kmi v o�ak�vanom stave.

Poste�n� pr�dlo a uter�ky.
Na�e ceny zahà�aj� aj to.

Izbov� servis
V�mena uter�ka 300 forintov za 2 ks uter�kov, v�mena poste�n�ho pr�dla 600,-Ft na osobu, upratanie apartm�nu na po�iadanie 900,-Ft za izbu vr�tane prisl�chaj�cej k�pelne. Dlhodob�m prenaj�mate�om (v pr�pade viac ako 10-d�ov�ho pobytu) po 7 d�och bezplatn�: v�mena poste�n�ho pr�dla a uter�kov ako aj upratanie k�pelne.

Re�ijn� n�klady
Na�e ceny zahà�aj� obvykl� re�ijn� n�klady /voda, tepl� voda, k�renie, elektrick� energia, odvoz odpadu.
K�renie
V Madarsku z d�vodu absencie vlastn�ch zdrojov energie je cena energie ve�mi vysok�. Kv�li udr�aniu �o najni���ch cien vykurujeme apartm�ny automaticky len na 20 �C. Ak si �el�te vyhrieva� apartm�n na 22 �C, budeme musie� do��tova� 5 % z ceny naviac.
Po�as vykurovacieho obdobia sme k dispoz�cii na�im hos�om na ulici Szentkir�lyi utca 5. Pokia� si �el�te prenaja� apartm�n na inej adrese, bez nav��enia ceny v�m m�eme poskytn�� apartm�n len vtedy, ak si prenajmete v�etky izby najmenej na 3 dni. Cenov� prir�ka by znamenala polovicu ceny plynu, ved by trebalo vyhria� jeden cel� vychladnut� byt.

Sebesta�nos�
V�etky na�e byty s� zariaden� tak, aby bola zabezpe�en� sebesta�nos� host�: v ka�dej izbe je chladni�ka, v ka�dom byte je kuchy�a, v ktorej je mo�n� priprav� nielen ra�ajky, ale aj uvari� tepl� jedlo.

TV
Szk 6/a,7/a,Szk 11/3, Szk 17/4,Szk 21/3, Szk 6/1,6/2, Szk 7/1,Szk 9/1,9/2, Szk 11/1,11/2,17/1,21/1,28/1 zahr�uje pou�itie jedn�ho TV pr�stroja. . V�imnite si pros�m pod�iarknut� ceny .   Len v 10 izb�ch nem�me telev�zor.

Odovzd�vanie odkazov hos�omk
Len p�somn� – faxom alebo e-mailom – prijat� odkazy vieme hos�om odovzda�.

Otv�rac� èas
Slu�ba na telef�ne r�no od 800 ve�er do 1000 hodiny. Na ulici Szentkir�lyi �.5 r�no od 800 vecer do 2200 hodiny o�ak�vame na�ich host�.

Pr�chod po 16 hodine
Dajte n�m pros�m vedie� e-mailom 2 dni pred pr�chodom, ak pr�dete po 16 hodin�ch .. Po�leme v�m presn� pokyny v nem�ine alebo angli�tine, ako sa dosta� do va�ej izby / bytu. .
Skor� rann� odchod
De� pred odchodom najnesk�r ve�er do 6 hodiny to je mo�n� ozn�mi�. R�no pred 6 hodinou len dopredu nahl�sen�ch host� vieme prepusti�. V pr�pade odchodu r�no pred 6 hodinou ��tujeme prir�ku 20 %. V ur�it�ch pr�padoch je mo�n� rie�i� odchod aj bez prir�ky. Je to mo�n� dojedna� priamo na mieste.

Od kedy je mo�n� obsadi� ubytovanie, do kedy je mo�n� ho dr�a�? Vo v�eobecnosti po upratan�, t. j. r�no po 11 hodine, ale ak u� je vo vybranej kateg�rii vo�n� izba /�t�dio/, potom u� aj r�no po 8 hodine. Ale v pr�pade predbe�nej rezerv�cie v z�vislosti od mo�nost� treb�rs aj r�no od 6 hodiny sme s ubytovac�mi priestormi na��m hos�om k dispoz�cii. Do �asu k�m sa ubytujete, v�m va�u bato�inu uschov�me. V posledn� de� je ubytovanie na��m hos�om k dispoz�cii r�no do 1030. V pr�pade �e m�te z�ujem o pou��vanie ubytovania do 1630, ��tujeme prir�ku 50 %. V nasleduj�com potom ��tujeme cel� de�.

VISA, Mastercard kreditn� karty s reli�fnou potla�ou prijmeme na zaplatenie preddavku.

Ob�va�ka
Apartm�ny boli vytvoren� za ��elom uspokojenia platiacich host�/penzi�nu , preto sa v nich nenach�dza ob�va�ka. Av�ak takmer v ka�dom je jedna v��ia predsie�, kuchy�a. Pokia� by ste mali z�ujem o ob�va�ku, navrhujeme, aby ste si prenajali jeden v��� byt, v ktorom m�ete jednu miestnos� pou��va� ako ob�vaciu.

Pr�stup na internet je mo�n� na ulici VIII. Szentkir�lyi utca 5 .
Pristup na DSL / WiFi internet budet mozna v apartmanych Szk , 6, 6/a,7/a, 7,9,11, 11/3,17,,17/4, 20,21.28 za 400 Ft na den.
V bl�zkosti v�ak je viacero poskytovate�ov ktor� treb�rs aj v cene od 150,-Ft za hodinu prev�dzkuj� internetov� kaviare�. Viï str�nka U�ito�ne inform�ce, odkazy. Je v�ak mo�nos� posla� z na�ej kancel�rie jeden e-mail zadarmo v z�vislosti na zanepr�zdnenosti n�ho pracovn�ka a s jeho s�hlasom.

Pr��ka
V apartm�noch nie je pr�èka. V pr�pade dlh�ieho pren�jmu /mesiace/ v ur�it�ch apartm�noch vieme na��m hos�om poskytn�� pr��ku za pr�platok 6000,-Ft mesa�ne. Kaucia je 6000,-Ft. V ulici Szentkir�lyi �.5 v apartm�noch , �.6, �.6/a,7,,�.9,11 , �.17,, �.21 a �.21/3,28/3 je zabudovan� pr�pojka. V t�chto apartm�noch je mesa�n� poplatok za pou��vanie pr��ky 6000,-Ft , kaucia 6000,-Ft. Na po�iadanie poskytujeme v t�chto apartm�noch aj denn� pou�itie pr��ky za denn� poplatok 1800,-Ft. Kaucia je 6000,-Ft. V ulici Szentkir�lyi �.5 na po�iadanie vykon�vame aj pranie bez su�enia v cene 1800,-Ft za jedno pranie. K dispoz�cii je su�iak na pr�dlo. Inak v bl�zkosti ka�d�ho apartm�nu sa nach�dza �istiareò. Viï na�u str�nku "U�ito�n� inform�cie a linky".
Kl�ma
Mobiln� kl�ma je k dispoz�cii na��m hos�om po predch�dzaj�com nahl�sen� za poplatok 2960,-Ft za de� a pr�stroj.
Ale v apartm�noch Szk ,6/a, 7/a,9/1,9/2,,11/3,17/4, 21/3 klima je in�talovane. Pou�yva�  mo�na za poplatpok 2960,Ft za de�.

Mirovlnn� r�ra, stoln� ventil�tor, CD-prehr�va�, DVD-prehr�va� Je k dispoz�cii na��m hos�om po predch�dzaj�com nahl�sen� za poplatok 300,-Ft za de� a pr�stroj.

Izby a apartm�ny pre nefaj�iacich host�
V ulici Szentkir�lyi 5. fsz. 21/3 �t�die a v apartm�ne na Szentkir�lyi 6.II.28 je nieko�ko izieb ako aj cel� �as� na ulici Szentkir�lyi 5 pr�z.6-ka. a I.p.9-ka, k dispoz�cii len nefaj�iarom.

Franc�zska poste�, man�elska poste�
V izb�ch sa nach�dzaj� postele rovnak�ch rozmerov, ktor� n� pracovn�k na po�iadanie spoj� spolu. Tak vytvor�te jednu ve�k� hladk� plochu. Iba v ulici Szentkir�lyi 5 na prvom poschod� v �t�diu 7/a,, v apartm�ne . v izbe �.2, ako aj v �t�diu 6/a,�.21/3 je jedna franc�zska poste�. Tieto apartm�ny prenaj�mame len nefaj�iarom.
Franc�zska poste� je ako v apartm�ne Szk 21. izbe �.2

Detsk� postie�ka s ohr�dkou je v po�te jeden kus k dispoz�cii po predch�dzaj�com nahl�sen�.
�schova bato�iny v cene 300,-Ft za de� a bato�inu, �schova bicykla 500,-Ft za de�, len v ulici Szentkir�lyi 5. V�daj bato�iny najnesk�r do 2130.

Invalidn�m voz�kom/pre invalidov s� dostupn� na pr�zem� byty �.6 na ulici Szentkir�lyi 5 po predch�dzaj�com nahl�sen� po�iadavky.
Dlhodob� pren�jom ? na viac t��dòov – viac mesiacov/
Cena pren�jmu obsahuje t��denn� v�menu uter�kov, poste�n�ho pr�dla, upratanie k�pe�ne, re�ijn� n�klady do maxim�lnej mesa�nej v��ky 12 500,-Ft /elektrina, plyn, vodn� a sto�n�/. V pr�pade viacmesa�n�ho pren�jmu pr�padne telef�nnu linku, v apartm�noch s mo�nos�ou pripojenia pr��ky za jej pou�itie ��tujeme 6000,-Ft za mesiac. Nami poskytovan� z�avy pova�ujte za orienta�n�, konr�tnu ponuku �iadajte prostredn�ctvom e-mailu.

Dom�ci mil��kovia /ma�ka, pes.../ dovoz
V�ho �istotn�ho dom�ceho mil��ika s rados�ou uv�tame zadarmo. Vzh�adom k tomu, �e nepozn�me reakcie host� ubytovan�ch v ostatn�ch izb�ch, preto len v samostatnom apartm�ne / �t�dio alebo dvojizbov� apartm�n atd./ vieme zabezpe� ubytovanie pre hos�a s jeho ob��ben�m zviera�om.

Prenajom bicyklov v Budape�ti
Pren�jom bicykla stoj�  1500 HUF/de� alebo 1000 HUF za 6 hodin pre svojich hosti.
Kaucija  10000 HUF.

City Centre Apartments Budape�t sro. V�m praje pr�jemn� pobyt v na�ich apartm�noch!

Hlavn� str�nka

© Copyright 2002-2018 - City Centre Apartments kkt. lacn�, ale �ist� apartm�n hotel v centre Budape�ti.